سوالات نظام مهندسی 1397

1-آیا فضای سرایداری جزو مشاعات محسوب می شود؟

بله

2-تفاوت درز انبساط و درز انقطاع چیست؟

درزی که بین دو ساختمان مجاور باشد درز انقطاع گفته می شود ،درزی که در طول ساختمان قرار داشته باشد درز انبساط گفته می شود.