منابع آزمون نظام مهندسی (اطراحی)


رشته معماری(طراحی(

) •مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ( 1395

) •مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)( 1392

) •مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( 1392

) •مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمانها)( 1392

) •مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) ( 1392

) •مبحث هجدهم ( عایقبندی و تنظیم صدا) ( 1390

) •مبحث نوزدهم ( صرفهجویی در مصرف انرژی) ( 1389

) •مبحث بیستم ( علائم و تابلوها) ( 1384

) •مبحث بیست و یکم ( پدافند غیر عامل) ( 1395

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

مبانی طراحی معماری*

جزئیات اجرائی ساختمان*

ضوابط بلند مرتبه سازی*

ضوابط مقررات شهرسازی و