منابع آزمون نظام مهندسی (نظارت)


رشته معماری(نظارت(

94/12/ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئیننامههای اجرائی آن ( 1390 ) و تصویب نامه شماره 160277 /ت 52660 ه مورخ 5

هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئیننامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین

وبسایت(

) •مبحث دوم (نظامات اداری)( 1384

) •مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ( 1395

) •مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)( 1392

) •مبحث پنجم (مصالح و فرآوردههای ساختمانی) ( 1392

) •مبحث هفتم ( پی و پیسازی )- ( 1392

) •مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( 1392

مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمانهای بتنآرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد( 1392 (

مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمانهای فولادی - ( 1392 )

) •مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمانها)( 1392

) •مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ( 1392

) •مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) ( 1392

) •مبحث هفدهم (لولهکشی گاز طبیعی)-( 1389

) •مبحث هجدهم ( عایقبندی و تنظیم صدا) ( 1390

) •مبحث نوزدهم ( صرفهجویی در مصرف انرژی) ( 1389

) •مبحث بیستم (علائم و تابلوها) ( 1384

) •مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) ( 1395

) •مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) ( 1392

) •راهنمای صرفهجویی در مصرف انرژی ( 1392

) •راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا)( 1390

گودبرداری و سازههای نگهبان*

روشها و مسائل اجرایی*

مقررات، قوانین و