سرفصل های مربوط به هندسه فضایی، تصویر نقاط، خطوط و ... پیدا کردن مختصات سطوح شیبدار و تداخل احجام در این دوره ارائه می شود....
تاریخ انتشار : 28 اسفند 1392

این درس بر اساس سرفصل های درس هندسه مناظر و مرایا ارائه می شود. ترسیم پرسپکتیو های 2،1 و 3 نقطه ای و انعکاس ها، سایه ها و تصویر در آب ... در این دوره آموزش داده می شود....
تاریخ انتشار : 28 اسفند 1392

این دوره برای دانشجویان مبتدی و به خصوص سال اول رشته های فنی بسیار مناسب است. اصول و روشهای ترسیم، نقشه کشی ساختمان که شامل ترسیم پلان، نما، مقطع و ... و ترسیمات ایزومتریک همچنین تمرینات سه نما در جهت...
تاریخ انتشار : 28 اسفند 1392